نوآوری در شیوه های عملکرد

  • آموزش مرتب برای بدست آوردن مهارتهای جدید ولازم برای پاسخگویی به نیازهای جدید مشتریان.
  • دخالت مشتریان در عملیات طراحی وتولید (اعمال نقطه نظرات مشتریان) برای رسیدن به حداکثر اثربخشی
  • ما به صورت تیمی از کارگران وبا ترکیب دانش طراحان،تخصص مشتریان ، وتکنولوژی روز مشکلات مشتریان را حل کنیم
  • بهترین منافع ما قابل اعتماد بودن وتحویل به موقع سفارشات است واین ممکن می شود بوسیله برنامه ریزی نیازهای مشتریان وظرفیت تولید ما.
  • طراحی وساخت قالبهای اختصاصی ونوآورانه وتجهیزات همراه با مشتریان
  • و در نهایت رسیدن به حداکثر اثربخشی در کارایی در فرآیند اکستروژن همراه با مشتریان