تکنولوژی مورد استفاده

شرکت ایران قدر تنها شرکت دارنده سیستم اکستروژن غیرمستقیم در ایران می باشد.