خط مشی کیفیت

خط مشی کیفیت

  • بکارگیری استاندارد های بین الملی در تولیدات
  • بهبود و عملکردهای فعلی و توجه به نوآوری در شیوه های عملکرد
  • آموزش مرتب برای بدست آوردن مهارتهای جدید برای پاسخگویی به نیازهای جدید مشتریان
  • دخالت مشتریان در عملیات طراحی و و تولید(اعمال نقطه نظرات مشتریان)
  • کنترل کیفیت در کلیه مراحل مختلف ساخت و تولید