فرآیند تولید مقاطع اختصاصی

  1. دریافت سفارش
  2. طراحی وپشتیبانی فنی درخواست مشتری
  3. ساخت قالب
  4. تولید پروفیل
  5. بسته بندی و تحویل قطعه نهایی