ماموریت شرکت

ما تیمی هستیم پیشرو در ارائه راه حل های آلومینیومی که با بهره گیری از تحقیق، طراحی، فن آوری و نیروهای متخصص توانا آلومینیوم خام را به محصولات صنعتی و مصرفی و ساختمانی تبدیل میکنیم و به صاحبان صنعت کمک میکنیم تا ایده های آلومینیومی شان را شکل دهند، قطعات آلومینیومی را در محصولات و صنعت شان بکار گیرند و نوآوری داشته باشند.
ما با تولیدمحصولات آلومینیومی مصرفی به مردم کمک می کنیم تازیبایی، دوام، سبکی و ظرافت را در محیط زندگی، کار و اطرافشان تجربه کنند. محصولاتی که هرگز به محیط زیست آسیب نمی رسانند.

در این راستا ما برای رسیدن به رشد و سود آوری و قدرت رقابت فنی وا قتصادی اولویت هایمان را توجه به خواسته های مشتری، کیفیت، و سرعت خدمت رسانی از طریق تشویق خلاقیت، آموزش، نوآوری در شیوه های عملکرد قرار داده ایم. و مشتریان این مفاهیم را در رفتار و فرهنگ سازمانی ما لمس خواهند کرد.