روش تولید آلومینیوم

/
آلومینیوم فراوان ترین فلز و سومین عنصر ِفلزی است که به مقدار …

نکاتی درباره صنعت آلومینیوم

/
اولین شرکت تولید آلومینیوم درآمریکا در سال 1907 تاسیس گردید. صنایع…

کاربردهای آلومینیوم

/
چه از نظر کیفیت و چه از نظر ارزش، آلومینیوم کاربردی ترین فلز بعد از آهن است و…

تاریخچه کشف آلومینیوم

/
آلومینیوم بوسیله "هانس کریستین ارستد" شیمیدان و فیزیکدان دانمارکی بد…